شرکت خدمات مدیریت نظارت تدبیر برتر

شرکت خدمات مدیریت نظارت تدبیر برتر

پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری با همت و حمایت دانشگاه شهید بهشتی و انجمن مدیریت ایران در آبان ماه 1396 در تهران برگزار می گردد.
محورها و تاریخ های مهم این کنفرانس در ادامه آمده است.
شنبه هفدهم تیر ۹۶
حاکمیت شرکتی حاکمیت شرکتی کمیته حسابرسی، کمیته مالیاتی، کمیته مسئولیت های اجتماعی، کمیته ریسک، برگزاری همایش های تخصصی شنبه هفدهم تیر ۹۶ خدمات مستمر خدمات مستمر - مدیریت حسابرسی مستقل
-حسابرسی مستقل
-خدمات مالی و حسابداری
شنبه هفدهم تیر ۹۶
خدمات IFRS خدمات IFRS -تهیه صورتهای مالی بر مبنای استانداردهای IFRS
- مشارکت در حسابرسی صورتهای مالی تهیه شده بر مبنای IFRS
شنبه هفدهم تیر ۹۶
خدمات حسابرسی خدمات حسابرسی حسابرسی داخلی مبتنی بر COSO، حسابرسی رعایت قوانین و مقررات، حسابرسی فناوری اطلاعات مبتنی بر COBIT، حسابرسی طرح های توجیهی (FS)، حسابرسی مخارج تحقیق و توسعه، حسابرسی ویژه شنبه هفدهم تیر ۹۶
شرکت سازنده